Wraz z początkiem października ogłoszono nowe Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. W dużym stopniu powiela ono dotychczasowe przepisy prawne, ale wprowadza także kilka nowych i znaczących regulacji, o które wnioskował Sanepid. Tego rodzaju odpady generują szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, laboratoria, wszelkie placówki opieki zdrowotnej czy apteki. Sprawdźmy więc, do jakich zmian muszą dostosować się wyżej wymienieni wytwórcy odpadów medycznych.

Segregacja w miejscu powstawania

Nowe przepisy doprecyzowują, w jaki sposób powinno się gromadzić odpady medyczne w miejscu ich powstawania oraz magazynowania. Należy więc gromadzić je w sposób uwzględniający ich właściwości oraz sposób unieszkodliwiania lub odzysku. Odpady medyczne mogą pozostawać w miejscu, w którym powstały przez maksymalnie 72 godziny lub też przez 24 godziny w przypadku odpadów wysoce zakaźnych. Istotnym novum jest umożliwienie gromadzenia każdej grupy odpadów medycznych dodatkowo w pojemnikach – worki można umieszczać na stelażach lub plastikowych pojemnikach.

Szczególne postępowanie z odpadami zakaźnymi

Określono również odrębne zasady postępowania z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi, które zdefiniowane są jako takie, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Powinny być one gromadzone w miejscu powstawania w opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym w kolorze czerwonym – tak jak wspomnieliśmy – nie dłużej niż 24 godziny.

Worki i ich oznaczenie

Zniesiono wymóg nieprzezroczystości worków na odpady medyczne, a także uwzględniono sposób ich oznaczania – powinno umieszczać się na nich datę otwarcia i zamknięcia, kod odpadów, nazwę placówki, która wytworzyła odpady medyczne, jej numer REGON  i numer księgi rejestrowej wytwórcy.

Wymogi dotyczące miejsca wstępnego magazynowania

Nowe przepisy bardzo dokładnie określają, jak powinno wyglądać miejsce wstępnego magazynowania odpadów medycznych, które może być specjalnym pomieszczeniem lub urządzeniem chłodniczym stacjonarnym lub przenośnym. Wprowadzają obowiązek umieszczenia termometru w tychże miejscach, regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni płaskich, a także wskazują wymagane cechy i dane techniczne, które powinno posiadać miejsce magazynowania. Przepisy kładą również nacisk na higienę rąk po obsłudze magazynów, nakazują również wydzielić przestrzeń do gromadzenia czystych i zużytych środków ochrony indywidualnej. Regulacje dotyczą dodatkowo transportu wewnętrznego odpadów medycznych, zwracając uwagę na zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa.

Wytwórcy odpadów medycznych od wejścia w życiu ustawy mają 18-miesięczny okres dostosowawczy, podczas którego mogą przystosować placówki do nowych przepisów.

Źródło: Ekoemka.com.pl – Transport odpadów medycznych